Placeholder

Lucas Polachini Thomaz

Pai: Gustavo Pereira Thomaz Pinto

Mãe: Isabela Malichi Polachini

Medida: 49 cm

Peso: 2805 kg

Médico: Maeda

Pediatra: Marco Antonio

Data de nascimento: 16/01/2024

Hora: 22:00